1. Definicje
 1. Sprzedający – Lagarta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-521), ul. Rakowiecka 39/8, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127702, Regon: 012952777, NIP: 5252073389. 
 2. Zamawiający - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która: jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedającym w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: https://.comarch.sklep.pl.
 4. Towar – produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego w ramach Sklepu zgodnie z informacjami na stronie https://.comarch.sklep.pl.
 5. Cennik –lista Towarów wraz z ich oznaczeniami i cenami znajdujący się na stronie https://.comarch.sklep.pl.
 6. Cena – cena netto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru oraz podatku VAT.
 7. Zamówienie – oferta skierowana do Sprzedającego przez Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotycząca nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie.
 8. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Godziny robocze – godziny od 9:00 do 17:00 w Dniach Roboczych.
 10. Koszty dostarczenia Towaru – koszty poniesione przez Sprzedającego niezbędne do dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem.
 11. Konto – konto założone dla Zamawiającego w Sklepie w wyniku rejestracji.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Zamawiającego Towary do zakupu, w ramach którego istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 13. Serwis – witryna internetowa Sklepu Sprzedającego.
 14. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania ze Sklepu.

 

II.                   Postanowienia ogólne
 1. Sklep działa pod adresem https://comarch.sklep.pl i jest prowadzony przez Sprzedającego.
 2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe przy pomocy sprzętu komputerowego z zaktualizowanym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, poprzez przeglądarki internetowe w aktualnych wersjach: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome.
 3. Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Zamawiający spełniający warunki określone w Rozdziale I w pkt.2.
 4. Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych w Sklepie.
 5. Złożenie Zamówienia i zakup Towaru jest możliwy po dokonaniu rejestracji.
 6. W celu dokonania rejestracji Zamawiający zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronach Sklepu, wskazać unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.
 7. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający oświadcza, że jest przedsiębiorcą i będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
 8. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Konta.
 9. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia. Zamówienia realizowane są w Dni Robocze w Godzinach Roboczych.
 10. Sprzedający dopuszcza wyznaczenie Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Sklepie.
 11. Po wybraniu Towarów Zamawiający umieszcza je w Koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania zawartości swojego Koszyka.
 12. W formularzu Zamówienia Zamawiający wskazuje obowiązkowo dane oznaczone, jako obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, oznaczone, jako dane  nieobligatoryjne.
 13. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Sklepie oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.
 14. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.
 15. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, Cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.
 16. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. Zamawiający uprawniony jest do zakupu tylko 1 sztuki Towaru: Pakiet Promocyjny Oprogramowania „Comarch ERP Optima: START Mikrofirma, START Mała Firma, START Firma, Doradca Podatkowy START, Doradca Podatkowy, Doradca Podatkowy PLUS, Comarch ERP XT w pakietach (faktury, faktury + księgowość, faktury + magazyn, faktury + księgowość + magazyn)”.
 18. W przypadku złożenia przez Zamawiającego Zamówienia obejmującego więcej niż 1 pakiet, Sprzedający jest uprawniony do modyfikacji złożonego Zamówienia poprzez obniżenie ilości ww. Towaru do 1 sztuki. W celu weryfikacji błędnego Zamówienia, przed dokonaniem modyfikacji Zamówienia, Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym.
 19. Zakupu Towaru: Pakiet Promocyjny Oprogramowania „Comarch ERP Optima: START Mikrofirma, START Mała Firma, START Firma, Doradca Podatkowy START, Doradca Podatkowy, Doradca Podatkowy PLUS” dokonać może wyłącznie Zamawiający, który do tej pory nie posiadał oprogramowania „Comarch ERP Optima”.
 20. W sytuacji, gdy Zamawiający jest posiadaczem oprogramowania „Comarch ERP Optima” Sprzedający może odmówić przyjęcia zamówienia.
 21. Towar Comarch ERP Optima dla Biur Rachunkowych, może być zakupiony tylko przez Zamawiających, których nazwa jednoznacznie wskazuje na to, że świadczą usługi księgowe (np. biuro rachunkowe, doradztwo podatkowe, kancelaria podatkowa, itp.). Jeśli z nazwy nie wynika, że działalność opiera się na świadczeniu usług księgowych, wówczas Zamawiający ma prawo zakupić Oprogramowanie Comarch ERP Optima w wersji dla Biur Rachunkowych po spełnieniu poniższych warunków: okazanie Sprzedającemu dokumentu rejestrowego tj. KRS bądź wpisu do CEiDG, w którym jako podstawową działalność wpisana jest działalność numer PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe i okazanie Sprzedającemu polisy ubezpieczeniowej OC dla Biur Rachunkowych.
 22. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.
 23. Składając Zamówienie Zamawiający składa Sprzedającemu ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 24. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 25. Sprzedający zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w akceptacji Zamówienia.
 26. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny + VAT wraz z Kosztami dostarczenia Towaru oraz odbioru Towaru.
 27. W przypadku braku uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą Ceny Zamówienia + VAT i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie wskazanym w Punkcie 38 poniżej Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od Zamówienia.
 28. Informacje o orientacyjnej dostępności Towaru dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedającego.
 29. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Sklepie, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie drogą mailową.
 30. Zamawiający ma wówczas prawo w ciągu 2 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego: wydłużyć czas realizacji Zamówienia lub anulować Zamówienie w całości.
 31. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i są cenami netto, niezawierającymi podatku VAT.
 32. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostarczenia Towaru.
 33. Wysokość Cen w Cenniku jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.
 34. Wynagrodzenie za Zamówienie obejmuje zapłatę 100% kwoty Ceny + VAT i Kosztów dostarczenia Towaru.
 35. Zamawiający dokonuje płatności przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego z góry lub za pomocą płatności online. Dostępne formy płatności to: karty płatnicze VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. 
 36. Towar wysyłany jest do Klienta po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego zapłatą pełnej kwoty Ceny + VAT.
 37. W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia.
 38. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty Ceny Zamówienia +VAT w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 39. Wpłata za Zamówienie jest dokumentowana fakturą VAT. 
 40. W przypadku aplikacji i usług Comarch S.A. rozliczanych miesięcznie lub rocznie fakturowanie następuje zgodnie z Regulaminem tych usług przez Comarch S.A.
 41. Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami i danymi podanymi przez Zamawiającego podczas rejestracji konta w Sklepie.
 42. Zamawiający akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na podany podczas rejestracji adres mailowy.
 43. Czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 44. W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Zamawiającego przy użyciu karty płatniczej Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty.

 

III.                 Dostawa
 1.  Koszty dostarczenia Towaru są podawane w Serwisie. Koszty dostarczenia Towaru są niezależne od Ceny Towaru i są pokrywane w całości przez Zamawiającego.
 2.  W sytuacji braku możliwości odbioru Towaru we wskazanym terminie realizacji, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania stosownych informacji Sprzedawcy drogą e-mail.
 3. Dowód sprzedaży zostanie wysłany w formie elektronicznej na wskazany podczas rejestracji konta, adres mailowy.
 4. Aktywacje i prolongaty w rozumieniu Regulaminu Usługi Comarch ERP Optima będą dostarczone Zamawiającemu w formie wirtualnego klucza wraz z indywidualnym numerem Klienta i kodem PIN uprawniającym do korzystania z asysty technicznej Comarch.
 5. Aktywacje i prolongaty w rozumieniu Regulaminu Konta Comarch IBARD będą dostarczone Zamawiającemu drogą elektroniczną w formie wirtualnego kodu produktu.

 

IV.                Reklamacje
 1. Wady Towaru zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez wypełnienie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@comarch.sklep.pl lub w formie pisemnej, na adres: Lagarta Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 39/8 02-521 Warszawa.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy: napisać, iż jest to reklamacja, podać pełne dane Zamawiającego, adres Zamawiającego, numer Zamówienia oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru, swoje dane, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
 6. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Zamawiający, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

 

V.                  Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, będą przetwarzane wyłącznie w celu: realizacji Zamówienia,  zamieszczenia Zamawiającego w bazie Zamawiających, założenia i utrzymania Konta Zamawiającego.
 3. Zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

VI.                Odpowiedzialność Sprzedającego
 1. Sprzedający nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z: niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedający się posługuje, braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych, siły wyższej, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Zamawiającego, niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Zamawiającego,         przerw technicznych i serwisowych w funkcjonowaniu Sklepu.
 2. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
 3. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie na nowy adres przychodzących na stary adres wiadomości tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Zamawiający mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.

 

VII.               Dostępność i zmiany Regulaminu
 1. Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu.
 2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.

 

VIII.             Postanowienia końcowe
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 2. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2022r.
 5. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu, w związku z tym zobowiązany jest do nie składania Zamówień w tym okresie i poinformowania Sprzedającego o zaistnieniu wskazanej okoliczności. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy Zamawiający powinien niezwłocznie wyrejestrować się ze Sklepu.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do: wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu, zmiany Cen oraz ilości Towarów w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, wprowadzania zmian, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie.